Page top

2017/03 停產商品

C200HX / C200HG / C200HE-CPU[][](-Z), C200H-PA etc

可程式控制器

C200HX / C200HG / C200HE-CPU[][](-Z), C200H-PA etc

SYSMAC以生產現場智慧化為目標,集合了「支援資訊化的控制器」功能α

此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。

產品型號 產品概述 CAD圖檔下載
C200HX/HG/HE 3UNIT CPU I/O 背板, 3槽 2D
C200HX/HG/HE 5UNIT CPU I/O 背板, 5槽 2D
C200HX/HG/HE 8UNIT CPU I/O 背板, 8槽 2D
C200HX/HG/HE 10UNIT CPU I/O 背板, 10槽 2D
C200HW-BI031 I/O背板, 3槽 2D
C200HW-BI051 I/O背板, 5槽 2D
C200HW-BI081-V1 I/O背板, 8槽 2D
C200HW-BI101-V1 I/O背板, 10槽 2D
C200HW-PA204 電源模組 , AC100-120V/200-240V , 輸出 DC5V , 4.6A 2D
C200HW-PA204C 電源模組 , AC100 to 240 V , 輸出 DC5V , 4.6A , 附交換時間通知機能 2D / 3D
C200HW-PA204S 電源模組 , AC100-120V/200-240V , 輸出 DC5V , 4.6A 2D
C200HW-PA204R 電源模組 , AC100-120V/200-240V , 輸出 DC5V , 4.6A 2D
C200HW-PA209R 電源模組 , AC100 to 240 V/AC 200 to 240 V , 輸出 DC5V , 9.0A , 大容量型 2D / 3D
C200HW-PD024 電源模組 , AC100-120V/200-240V , 輸出 DC5V , 4.6A 2D
C200HW-PD025 電源模組 , DC 24V , 輸出 DC5V , 5.3A , 2D / 3D
C200HW-COM01 通訊板 , 連接埠 2D
C200HW-COM02-V1 通訊板 , RS-232C 埠 x 1 2D
C200HW-COM03-V1 通訊板 , RS-422A/485 埠 x 1 2D
C200HW-COM04-V1 通訊板 , 連接埠 & RS-232C 埠 x 1 2D
C200HW-COM05-V1 通訊板 , RS-232C 埠 x 2 2D
C200HW-COM06-V1 通訊板 , RS-232C 埠 x 1 & RS-422A/485 埠 x 1 2D