Page top

CRT1-VAD04[][] / VDA02[][]

類比I/O子局模組 MIL接頭/e-CON接頭型

CRT1-VAD04[][] / VDA02[][]

業界寬度最薄的類比子局模組!有助於節省設備及盤的使用空間

(單位:mm)

4點類比輸入模組(e-CON接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VAD04S型

CRT1-VAD04[][] / VDA02[][] 外觀尺寸 1

4點類比輸入模組(MIL接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VAD04ML型

CRT1-VAD04[][] / VDA02[][] 外觀尺寸 2

2點類比輸出模組(e-CON接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VDA02S型

CRT1-VAD04[][] / VDA02[][] 外觀尺寸 3

2點類比輸出模組(MIL接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VDA02ML型

CRT1-VAD04[][] / VDA02[][] 外觀尺寸 4