Page top

XW2Z-[][][]P-V / S-V / S-CV / T

主機鏈接用纜線(與可程式控制器相容的RS-232C纜線)

XW2Z-[][][]P-V / S-V / S-CV / T

最適合與可程式控制器及電腦等主機進行鏈接的連接纜線

SYSMAC側*1 SYSMAC主機鏈接用纜線(與可程式控制器相容的RS-232C纜線) 上位側
配線樣式 纜線長度L*2 型號
C20-LK201-V1 
C500-LK203 
C500-LK201-V1 
C120-LK201-V1 
C200H-LK201 
CV500-LK201 
(通訊埠1 全雙工模式)
872_sp_1
2m XW2Z-200P-V 電腦:DOS/V
5m XW2Z-500P-V
C200HS-CPU31/33/21/23
CQM1-CPU21 
CQM1-CPU41 
CQM1-CPU42 
CQM1-CPU43 
CQM1-CPU44 
CV500/1000/2000 
CVM1 
CV500-LK201 
(通訊埠2)
C200HE-CPU42 
C200HG-CPU43/63 
C200HX-CPU44/64 
C200HW-COM02 
C200HW-COM04 
C200HW-COM05 
C200HW-COM06 
CPM1-CIF01
872_sp_2
2m XW2Z-200S-V
5m XW2Z-500S-V
CJ CPU模組
CS1 CPU模組
  串列通信模組
872_sp_3
2m XW2Z-200S-CV
5m XW2Z-500S-CV

SYSMAC側*1 可程式人機介面(PT):NT20S專用纜線 上位側
配線樣式 纜線長度L*2 型號
CQM1-CPU21 
CQM1-CPU41 
CQM1-CPU42 
CQM1-CPU43 
CQM1-CPU44 
(帶有RS-232C的模組)
C200HS-CPU31/33/21/23
CV500/1000/2000-CPU01
CVM1-CPU01/11 
CV500-LK201 
(通訊埠2)
C200HE-CPU42 
C200HG-CPU43/63 
C200HX-CPU44/64 
C200HW-COM02 
C200HW-COM04 
C200HW-COM05 
C200HW-COM06 
CPM1-CIF01
872_sp_4
2m XW2Z-200T 可程式人機介面(PT)
:NT20S
:NT600S/NT620S/
NT620C
:NT30/NT30C
5m XW2Z-500T

*1 包含已結束接單的型號。

*2 纜線長度(L)

872_sp_5