Page top

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT

AC伺服馬達 1S系列

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT

提升啟動效率 以獲得進化的動作控制功能,提升裝置性能 支援全球化

1S系列 AC伺服系統

1S系列介紹影片 - 縮短設備安裝時間、提升裝置性能!

(單位:mm)

AC伺服系統 1S系列

單相AC100V用 型號R88D-1SN01L-ECT (100W)
單相及三相AC200V用 型號R88D-1SN01H-ECT/-1SN02H-ECT (100~200W)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 2

單相AC100V用 型號R88D-1SN02L-ECT (200W)
單相及三相AC200V用 型號R88D-1SN04H-ECT (400W)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 3

單相AC100V用 型號R88D-1SN04L-ECT (400W)
單相及三相AC200V用 型號R88D-1SN08H-ECT (750W)
三相AC200V用 型號R88D-1SN10H-ECT (1kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 4

單相及三相AC200V用 型號R88D-1SN15H-ECT (1.5kW)
三相AC200V用 型號R88D-1SN20H-ECT/-1SN30H-ECT (2~3kW)
三相AC400V用 型號R88D-1SN06F-ECT/-1SN10F-ECT/-1SN15F-ECT/-1SN20F-ECT/-1SN30F-ECT (600W~3kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 5

三相AC200V用 R88D-1SN55H-ECT/-1SN75H-ECT(5.5∼7.5kW)

 三相AC400V用 R88D-1SN55F-ECT/-1SN75F-ECT(5.5∼7.5kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 6

三相AC200V用 R88D-1SN150H-ECT(15kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 7

三相AC400V用 R88D-1SN150F-ECT(15kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 8

AC伺服馬達 1S系列

3000r/min馬達(100V、200V)

50W (無制動器)

R88M-1M05030S (-O/-S2/-OS2)

R88M-1M05030T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 11

50W (附制動器)

R88M-1M05030S-B (O/S2/OS2)

R88M-1M05030T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 12

100W (無制動器)
R88M-1M10030S (-O/-S2/-OS2)
R88M-1M10030T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 13

100W (附制動器)
R88M-1M10030S-B (O/S2/OS2)
R88M-1M10030T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 14

200W、400W (無制動器)
R88M-1M20030S (-O/-S2/-OS2)/R88M-1M20030T (-O/-S2/-OS2)
R88M-1M40030S (-O/-S2/-OS2)/R88M-1M40030T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 15

200W、400W (附制動器)
R88M-1M20030S-B (O/S2/OS2) /R88M-1M20030T-B (O/S2/OS2)
R88M-1M40030S-B (O/S2/OS2) /R88M-1M40030T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 16

750W (無制動器)
R88M-1M75030T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 17

750W (附制動器)
R88M-1M75030T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 18

1kW、1.5kW、2kW (無制動器)
R88M-1L1K030T (-O/-S2/-OS2)/R88M-1L1K530T (-O/-S2/-OS2)/
R88M-1L2K030T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 19

1kW、1.5kW、2kW (附制動器)
R88M-1L1K030T-B (O/S2/OS2)/R88M-1L1K530T-B (O/S2/OS2)/
R88M-1L2K030T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 20

3kW (無制動器)
R88M-1L3K030T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 21

3kW (附制動器)
R88M-1L3K030T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 22

4kW、5kW (無制動器)

R88M-1L4K030T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1L5K030T (-O/-S2/-OS2)(即將上市)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 23

4kW、5kW (附制動器)

R88M-1L4K030T-B (O/S2/OS2)

R88M-1L5K030T-B (O/S2/OS2)(即將上市

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 24

3000r/min 馬達(400V)

750W、1kW、1.5kW、2kW (無制動器)
R88M-1L75030C (-O/-S2/-OS2)/R88M-1L1K030C (-O/-S2/-OS2)
R88M-1L1K530C (-O/-S2/-OS2)/R88M-1L2K030C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 26

750W、1kW、1.5kW、2kW (附制動器)
R88M-1L75030C-B (O/S2/OS2)/R88M-1L1K030C-B (O/S2/OS2)
R88M-1L1K530C-B (O/S2/OS2)/R88M-1L2K030C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 27

3kW (無制動器)
R88M-1L3K030C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 28

3kW (附制動器)
R88M-1L3K030C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 29

4kW、5kW (無制動器)

R88M-1L4K030C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1L5K030C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 30

4kW、5kW (附制動器)

R88M-1L4K030C-B (O/S2/OS2)

R88M-1L5K030C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 31

2000r/min 馬達(200V)

1kW、1.5kW、2kW (無制動器)

R88M-1M1K020T (-O/-S2/-OS2)
R88M-1M1K520T (-O/-S2/-OS2)
R88M-1M2K020T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 33

1kW、1.5kW、2kW (附制動器)

R88M-1M1K020T-B (O/S2/OS2)
R88M-1M1K520T-B (O/S2/OS2)
R88M-1M2K020T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 34

3kW (無制動器)
R88M-1M3K020T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 35

3kW (附制動器)
R88M-1M3K020T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 36

2000r/min 馬達(400V)

400W、600W (無制動器)
R88M-1M40020C (-O/-S2/-OS2)/R88M-1M60020C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 38

400W、600W (附制動器)
R88M-1M40020C-B (O/S2/OS2)/R88M-1M60020C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 39

1kW、1.5kW、2kW (無制動器)

R88M-1M1K020C (-O/-S2/-OS2)
R88M-1M1K520C (-O/-S2/-OS2)
R88M-1M2K020C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 40

1kW、1.5kW、2kW (附制動器)
R88M-1M1K020C-B (O/S2/OS2)
R88M-1M1K520C-B (O/S2/OS2)
R88M-1M2K020C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 41

3kW (無制動器)
R88M-1M3K020C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 42

3kW (附制動器)
R88M-1M3K020C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 43

1500r/min 馬達 (200V)

4kW (無制動器)

R88M-1M4K015T (-O/-S2/-OS2)(即將上市)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 45

4kW (附制動器)

R88M-1M4K015T-B (O/S2/OS2)(即將上市)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 46

5.5kW (無制動器)

R88M-1M5K515T (-O/-S2/-OS2)(即將上市)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 47

5.5kW (附制動器)

R88M-1M5K515T-B (O/S2/OS2)(即將上市)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 48

7.5kW (無制動器)

R88M-1M7K515T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 49

7.5kW (附制動器)

R88M-1M7K515T-B(O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 50

11kW、15kW (無制動器)

R88M-1M11K015T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1M15K015T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 51

11kW、15kW (附制動器)

R88M-1M11K015T-B (O/S2/OS2)

R88M-1M15K015T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 52

1500r/min馬達 (400V)

4kW (無制動器)

R88M-1M4K015C(-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 54

4kW (附制動器)

R88M-1M4K015C-B(O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 55

5.5kW、7.5kW (無制動器)

R88M-1M5K515C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1M7K515C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 56

5.5kW、7.5kW (附制動器)

R88M-1M5K515C-B (O/S2/OS2)

R88M-1M7K515C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 57

11kW、15kW (無制動器)

R88M-1M11K015C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1M15K015C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 58

11kW、15kW (附制動器)

R88M-1M11K015C-B(O/S2/OS2)

R88M-1M15K015C-B(O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 59

1000r/min馬達(200V)

900W (無制動器)
R88M-1M90010T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 61

900W (附制動器)
R88M-1M90010T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 62

2kW (無制動器)
R88M-1M2K010T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 63

2kW (附制動器)
R88M-1M2K010T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 64

3kW (無制動器)
R88M-1M3K010T (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 65

3kW (附制動器)
R88M-1M3K010T-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 66

1000r/min馬達(400V)

900W (無制動器)
R88M-1M90010C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 68

900W (附制動器)
R88M-1M90010C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 69

2kW (無制動器)
R88M-1M2K010C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 70

2kW (附制動器)
R88M-1M2K010C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 71

3kW (無制動器)
R88M-1M3K010C (-O/-S2/-OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 72

3kW (附制動器)
R88M-1M3K010C-B (O/S2/OS2)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 73

減速機 AC伺服系統 1S系列

背隙3弧分以內

3000r/min馬達用(50∼200W)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 76
R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 77

3000r/min馬達用(400~750W)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 78
R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 79

3000r/min馬達用(1∼5kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 80
R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 81

2000r/min馬達用(400W~1kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 82
R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 83

2000r/min馬達用(1.5~3kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 84
R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 85

1500r/min馬達用 (4kW∼5.5kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 86
R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 87

1000r/min馬達用 (900W∼3kW)

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 88
R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 89

背隙15弧分以內

3000r/min馬達用

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 91

*指固定螺栓。 

注1. 標準軸形附鍵及螺絲攻。 

2. 馬達軸插入部位的直徑,與對應的馬達軸徑相同。 

3. 無法用於附鍵馬達。

 4. 本書記載的外觀尺寸圖僅為主要尺寸,非產品詳細外觀。

R88M-1[] / R88D-1SN[]-ECT 外觀尺寸 92