Page top

K7GE-MG

絕緣阻抗監視機器

K7GE-MG

自動測量絕緣電阻 主動掌握劣化趨勢以防突然停機

K7GE系列 絕緣電阻自動測量

“安全高效”解決絕緣劣化監測問題

軟體名稱 軟體版本 軟體更新日
K7GE-MG 數據收集軟體 Version 1.1.0 2021年1月4日
20210104
K7GE-MG 數據收集軟體
K7GE-MG Touch panel NB 範例程式 Version 1.0 2021年1月4日
20210104
K7GE-MG Touch panel NB 範例程式