Page top

本體

電源電壓 輸出形式 輸出相 解析度(脈衝/旋轉) 型號
DC5~12V 電壓輸出 A相、B相
Z相
100 200 360 E6A2-CWZ3E(解析度) 0.5M
例:E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M
500
開路集極輸出
(NPN輸出)
100 200 360 E6A2-CWZ3C (解析度) 0.5M
例:E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M
500
DC12~24V 100 200 360 E6A2-CWZ5C(解析度)0.5M
例:E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M
500
DC5~12V 電壓輸出 A相、B相 100 200 360 E6A2-CW3E(解析度)0.5M
例:E6A2-CW3E 100P/R 0.5M
500
開路集極輸出
(NPN輸出)
100 200 360 E6A2-CW3C(解析度) 0.5M
例:E6A2-CW3C 100P/R 0.5M
500
DC12~24V 100 200 360 E6A2-CW5C (解析度) 0.5M
例:E6A2-CW5C 100P/R 0.5M
500
DC5~12V 電壓輸出 A相 10 (20)* 60 100 E6A2-CS3E(解析度) 0.5M
例:E6A2-CS3E 10P/R 0.5M
200 300 360
500
開路
集極輸出
(NPN輸出)
10 20 60 100 E6A2-CS3C (解析度) 0.5M
例:E6A2-CS3C 10P/R 0.5M
200 300 360
500
DC12~24V 10 20 60 100 E6A2-CS5C(解析度)0.5M
例:E6A2-CS5C 10P/R 0.5M
200 300 360
500
*20P/R僅提供長度2m的纜線。
交期請洽詢各經銷商。

選購品(另售)

種類 型號 備註
聯軸器 E69-C04B 附屬於商品中。
伺服固定用安裝金具 E69-1 附屬於E6A2-CWZ[]型。
詳細內容請參考➜旋轉編碼器選購品