Page top

AC軸流風扇

系列名稱 尺寸(mm) 型號
R87F
塑膠葉片
[]120×t38 R87F-A[]A15
[]120×t25 R87F-A[]A13
[]92×t25 R87F-A[]A93
[]80×t38 R87F-A[]A85
[]80×t25 R87F-A[]A83
R87T
金属葉片
[]120×t38 R87T-A[]A15H-WR
Φ 150×t55 R87T-A[]A07
Φ 150×t38 R87T-A[]A05
[]120×t38 R87T-A[]A15
[]80×t38 R87T-A[]A85
[]80×t25 R87T-A[]A83

選購品(另售)

品名 型號
插頭 R87F-PC(JT)
手指誤觸保護罩 R87F-FG[]
過濾器 R87F-FL[](S)

註. 未附安裝螺絲。

R87F-A[]A15 AC軸流風扇([]120×t38、端子類型)

項目 額定電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静圧 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87F-A1A15HP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.230 0.200 15 14 2750 3200 2.7 3.1 93 80 42 46
R87F-A3A15HP 0.190 0.170
R87F-A4A15HP 0.110 0.100
R87F-A6A15HP 0.090 0.080
R87F-A1A15MP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.220 0.180 15 14 2450 2700 2.2 2.5 64 64 39 42
R87F-A3A15MP 0.180 0.160
R87F-A4A15MP 0.110 0.090
R87F-A6A15MP 0.090 0.080
R87F-A1A15LP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.170 0.150 11 10 2100 2250 2 2.1 44 44 36 38
R87F-A3A15LP 0.140 0.120
R87F-A4A15LP 0.080 0.070
R87F-A6A15LP 0.070 0.060
*表示額定值。

R87F-A[]A13 AC軸流風扇([]120×t25、端子類型)

項目 額定
電壓
(V)
允許電壓
變動範圍
(%)
頻率
(Hz)
額定電流
(A)*
額定輸入
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大靜壓
(Pa)*
噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87F-A1A13HP
R87F-A3A13HP
R87F-A4A13HP
R87F-A6A13HP
100
115
200
230
額定電壓之
85~110%
50/60 0.180
0.160
0.090
0.080
0.150
0.130
0.075
0.070
14 12 2400 2800 1.9 2.2 44 42 39 43
R87F-A1A13LP
R87F-A3A13LP
R87F-A4A13LP
R87F-A6A13LP
100
115
200
230
額定電壓之
85~110%
50/60 0.140
0.130
0.080
0.060
0.120
0.110
0.060
0.050
12 10 1700 2000 1.3 1.5 20 24
32 34
*表示額定值。

R87F-A[]A93 AC軸流風扇([]92×t25、端子類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静圧 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87F-A1A93HP

R87F-A3A93HP

R87F-A4A93HP

R87F-A6A93HP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.150 0.130 13 11 2550 3050 0.9 1 49 68.6 33 36
0.125 0.100
0.070 0.060
0.055 0.050

R87F-A1A93LP

R87F-A3A93LP

R87F-A4A93LP

R87F-A6A93LP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.100 0.085 7 6 1900 2200 0.7 0.8 24.5 34.3 29 32
0.090 0.075
0.050 0.043
0.045 0.040
*表示額定值。

R87F-A[]A85 AC軸流風扇([]80×t38、端子類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静圧 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87F-A1A85HP

R87F-A3A85HP

R87F-A4A85HP

R87F-A6A85HP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.14 0.115 10 9 2700 3200 0.8 0.9 42.1 58.8 32 36
0.12 0.1
0.08 0.06
0.06 0.05

R87F-A1A85LP

R87F-A3A85LP

R87F-A4A85LP

R87F-A6A85LP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.09 0.08 7 6 2200 2500 0.6 0.7 25 32 26 29
0.08 0.07
0.05 0.04
0.04 0.04
*表示額定值。

R87F-A[]A83 AC軸流風扇([]80×t25、引線類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静圧 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87F-A1A83H

R87F-A3A83H

R87F-A4A83H

R87F-A6A83H

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.097 0.08 7 6 2600 3000 0.6 0.7 39.2 53.9 32 36
0.085 0.07
0.048 0.041
0.046 0.039

R87F-A1A83L

R87F-A3A83L

R87F-A4A83L

R87F-A6A83L

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.063 0.055 5 4 1900 2100 0.4 0.5 19.5 23.5 28 30
0.055 0.048
0.033 0.03
0.028 0.024
*表示額定值。

R87T-A[]A15H-WR 防水型AC軸流風扇([]120×t38、引線類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静圧 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87T-A1A15H-WR

R87T-A3A15H-WR

R87T-A4A15H-WR

R87T-A6A15H-WR

100

115

200

200~230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.350 0.280 22 20 2550 2900 2.7 3.2 75.0 80.0 42 46
0.300 0.240
0.170 0.135
0.145 0.115 15~22
*表示額定值。

R87T-A[]A07 AC軸流電扇(φ150×t55、引線類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静圧 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87T-A1A07H

R87T-A3A07H

R87T-A4A07H

R87T-A6A07H

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.480 0.420 43 40 2800 3250 5.0 5.8 118 88 52 56
0.420 0.370
0.240 0.210
0.210 0.190
*表示額定值。

R87T-A[]A05 AC軸流電扇(φ150×t38、引線類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静圧 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87T-A1A05H

R87T-A3A05H

R87T-A4A05H

R87T-A6A05H

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.55 0.46 50 48 2650 3100 4.8 5.7 104 107 56 58
0.47 0.39
0.26 0.22
0.22 0.19
*表示額定值。

R87T-A[]A15 AC軸流風扇([]120×t38、端子類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静壓 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87T-A1A15HP

R87T-A3A15HP

R87T-A4A15HP

R87T-A6A15HP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.240 0.210 17 16 2700 3100 2.6 2.9 80 62 42 46
0.210 0.180
0.120 0.110
0.110 0.090

R87T-A1A15MP

R87T-A3A15MP

R87T-A4A15MP

R87T-A6A15MP

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.170 0.150 12 11 2350 2600 1.8 2.1 42 40 36 40
0.140 0.120
0.080 0.070
0.070 0.060
*表示額定值。

R87T-A[]A85 AC軸流電扇([]80×t38、引線類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静壓 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87T-A1A85H

R87T-A3A85H

R87T-A4A85H

R87T-A6A85H

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.18 0.16 12 10 2800 3300 0.8 0.9 42 58 37 40
0.155 0.135
0.085 0.075
0.08 0.07
*表示額定值。

R87T-A[]A83 AC軸流風扇([]80×t25、引線類型)

項目 額定 電壓
(V)
允許電壓
變動範圍 (%)
頻率 (HZ) 額定電流
(A)*
額定輸出
(W)*
額定轉速
(r/min)*
最大風量 (m3/min)* 最大静壓 (Pa)* 噪音
(dB)*
型號 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

R87T-A1A83H

R87T-A3A83H

R87T-A4A83H

R87T-A6A83H

100

115

200

230

額定電壓之
85~110%
50/60 0.180 0.150 12 11 2500 3000 0.5 0.6 34 49 33 36
0.150 0.130
0.087 0.075
0.075 0.065
*表示額定值。

R87F-PC 插頭

長度 型號 質量
1m R87F-PC 約37g
R87F-PCJT 約33g
2m R87F-PC-20 約70g
R87F-PCJT-20 約58g

R87F-FG 手指誤觸保護罩

尺寸 型號 質量
Φ 150 R87F-FG150 約58g
[]120 R87F-FG120 約45g
[]92 R87F-FG90 約25g
[]80 R87F-FG80 約20g

R87F-FL 過濾器

本體

尺寸 型號 質量
[]120 R87F-FL120 約43g
[]92 R87F-FL90 約30g
[]80 R87F-FL80 約21g
[]120 R87F-FL120S 約19g
註. 本體附有1個過濾網。

過濾網

尺寸 型號
[]120 R87F-FL120-M120
[]92 R87F-FL90-M90
[]80 R87F-FL80-M80

註. 僅訂購過濾網時,請以下列型號下單。
  R87F-FL[]-M[] ([]有120、90、80)
  (5入、5g以下)