Page top

本體

插座式端子型

接點構成 2c、2a
分類
型號 額定電壓(V)
標準型
G7K-412S AC 24
AC 100
AC 110
AC 200
AC 220
DC 24
DC 48
DC 100
DC 110
DC 125

註. 也有反向電壓吸收二極體內藏型。詳情請另行洽詢。

選購品(另售)

型名 型號
正面連接插座 PTF14A
安裝支架 PKC

註. 訂購上述型號時,請以10個為單位訂購。